HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

STT Tên hoạt động Mã CTXH Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số ĐVTN
tham gia
Số ĐVTN
đã đăng ký
Ngày CTXH
quy đổi
Hạn đăng ký Văn bản