TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Giám đốc
ThS. ĐẶNG VĂN TIẾN

Phó Giám đốc
ThS. ĐOÀN VĂN ĐẸTSTT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1

Đặng Văn Tiến

Trưởng phòng

 Thạc sĩ xây dựng

 0913 728 374

2

Đoàn Văn Đẹt

 Phó Trưởng phòng 

 Thạc sĩ kỹ thuật

 0918 718 176

3

    Đặng Văn Truyền

    Nhân viên

  Kỹ sư xây dựng 0919 187 570

4

Đinh Hoài Luân

Trưởng Bộ môn Nền móng

 Thạc sĩ kỹ thuật

 0903 344 219

5

Lê Quốc Tiến

Giảng viên

 Thạc sĩ xây dựng

 0908 466 396

6

    Đỗ Trọng Nghĩa

    Giảng viên

 Thạc sĩ xây dựng 0907 703 968

7

    Nguyễn Văn Tri

    Giảng viên

 Kỹ sư địa chất 0933 699 374

8

    Trương Thị Mai Thảo

    Giảng viên

 Kỹ sư địa chất 0939 541 368

9

    Trương Thị Thanh Thủy

    Kế toán

 Cử nhân kinh tế   0933 795 826

10

    Quách Thị Hồng

    Thủ quỹ

 Cử nhân tài chính ngân hàng 0986 355 772

11

    Phạm Hồng Thái

Trưởng phòng TCKT

 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
0902 836 686

12

    Trương Văn Cảnh

    Nhân viên

 Kỹ sư xây dựng

0939 172 174

13

    Nguyễn Đạt Phương

    Giảng viên

 Tiến sĩ Môi trường  đất và nước 0982 438 763

14

    Nguyễn Hữu Thành

    Giảng viên

 Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường 0983 641 223

    Giảng viên

    Giảng viên

    Giảng viên

    Giảng viên   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn